PokemonGo 小精靈屬性 - 格鬥

Published at:   2016-07-22
編號 80次強化cp值 主屬性 另一屬性 進化所需 Candy 孵化蛋所需距離
56 猴怪 667 - 878 格鬥   50 Mankey Candy 5km
57 火爆猴 1552 - 1864 格鬥   None Not in Eggs
66 鐵腕 854 - 1089 格鬥   25 Machop Candy 5km
67 大力 1459 - 1760 格鬥   100 Machop Candy Not in Eggs
68 怪力 2225 - 2594 格鬥   None Not in Eggs
106 沙古拉 1212 - 1492 格鬥   None 10km
107 比華拉 1231 - 1516 格鬥   None 10km


編號 80次強化cp值 主屬性 另一屬性 進化所需 Candy 孵化蛋所需距離
62 大力蛙 2143 - 2505 格鬥 None Not in Eggs


對該屬性攻擊 輸出 x 倍數 被該屬性攻擊 傷害 x 倍數
一般 2 一般  
   
   
   
   
2  
格鬥   格鬥  
0.5  
地上   地上  
飛行 0.5 飛行 2
超能力 0.5 超能力 2
0.5 0.5
岩石 2 岩石 0.5
幽靈 0 幽靈  
   
2 0.5
2  
妖精 0.5 妖精 2
 
使用條款 © 2016-2018, Otaku-hk.com